Vi utvecklar flera olika system för Företag, Stad, Kommun och Privatpersoner/Gode män.

Överförmyndar- systemet

Ett ärendehanteringssystem som knyter ihop huvudmän och ställföreträdare i akter,  räknar ut arvode, påminner om redovisningar, sammanställer statistik och skickar brev. Systemet stödjer processerna hos kommunens överförmyndare. Version 2.0 innehåller dessutom en elektronisk diariefunktion som både arkiverar skickade brev och möjliggör scanning av inkomna handlingar.

PC-ställföreträdare

Ett enkelt program för att hjälpa dig som är ställföreträdare, god man eller förvaltare med ditt viktiga arbete. De färdiga rapporterna underlättar sedan för handläggaren hos kommunen då din redovisning skickats in. Data från redovisningen i PC-Ställföreträdare kan dessutom skickas elektroniskt till kommunen för att där underlätta handläggningen och minimera risken för att fel.

Egna medel

Egna Medel är en applikation som används på flertalet av Stockholms stadsdelsförvaltningar och socialförvaltningen för hantering av in- och utbetalningar från klienters konton inklusive avstämning och redovisning inom ekonomiskt bistånd.

Support

Bemannad support via telefon och e-post alla helgfria vardagar mellan 09.00 & 12.00. Övrig tid och vid eventuellt hård belastning registreras och prioriteras ditt ärende och vi ringer upp så snart vi kan.

PERIBON har utvecklat IT-system i över 20 år.

Vi utvecklar själva våra program

All vår mjukvara är utvecklad av oss själva, i Sverige. Vi sköter också själva förvaltning och support av produkterna vilket gör att ledtiden från supportärende till uppdatering är kort oavsett om det är en identifierad bugg eller en god idé till ny funktion.